Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει υιοθετηθεί διαδικασία διαχείρισης παραπόνων των φοιτητών. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται της ποιότητας των παρεχόμενων από το τμήμα εκπαιδευτικών – διοικητικών υπηρεσιών. Οι φοιτητές αφού συμπληρώσουν το έντυπο υποβολής παραπόνων το υποβάλλουν στη γραμματεία του Τμήματος.

Φόρμα Υποβολής Παραπόνων/Συστάσεων