Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του ΔΜΠΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΔΜΠΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του. Η πολιτική του ΔΠΜΣ δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτητές του να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί. Το ΔΠΜΣ δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό των προγραμμάτων σπουδών του, προωθεί τον σκοπό και τα αντικείμενα τους, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του ΔΠΜΣ προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν: o την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του ΔΜΠΣ, o την ανάπτυξη και βελτίωση του υφιστάμενου προγράμματος σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης, o την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, o την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου, o την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των διδασκόντων στο ΔΠΜΣ, o την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού, o την διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, ενσωματώνοντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, o την σύνταξη, εφαρμογή και παρακολούθηση ετήσιας στοχοθεσίας ποιότητας για την βελτίωση του προγράμματος σπουδών, o το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, o την παροχή προς τους φοιτητές ποιοτικών και ψηφιακά αναπτυγμένων υπηρεσιών, o τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του ΔΠΜΣ στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. o τη διεύρυνση και αξιοποίηση συνεργασιών του ΔΜΠΣ για την ενίσχυση της φυσιογνωμίας του και της συμβολής του στην πρόοδο και βελτίωση της κοινωνίας.

 

Δεδομένα Ποιότητας ΠΜΣ

 

Αξιολόγηση από Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Η αξιολόγηση Μαθήματος/Διδασκαλίας αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και του διδακτικού έργου του ΠΜΣ αλλά και του Πανεπιστημίου γενικότερα.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολόγιου που έχει συνταχθεί για το σκοπό αυτό. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας συμπληρώνεται από τους φοιτητές. Η ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθήματος/διδασκαλίας στα ΠΜΣ διεξάγεται αποκλειστικά  την ημέρα που πραγματοποιείται η τελευταία διάλεξη κάθε μαθήματος. Είναι προαιρετική και ανώνυμη.

Δείτε αναλυτικά τα συγκεντρωτικά στατιστικά αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο σπουδών στη σελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

 

Θεσμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου ΔΠΜΣ Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση

Το ΔΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση σε εναρμόνιση με το επισπεύδον Τμήμα ΔΕΤ έχει θεσμοθετήσει την ύπαρξη Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών (tutor), σύμφωνα με την απόφαση της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών στις 07.12.2022. Ο θεσμός του Συμβούλου, θεσπίστηκε για την καθοδήγηση των φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους σε διάφορα θέματα, όπως η επιλογή κατεύθυνσης και μαθημάτων αλλά και τυχόν δυσκολίες στην ολοκλήρωση των σπουδών τους. Πιο συγκεκριμένα, ο σύμβουλος σπουδών έχει την υποχρέωση να ενημερώνει, να συζητά και να συμβουλεύει τους φοιτητές/τριες σχετικά με:
• τη δομή του προγράμματος σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων ώστε οι φοιτητές να κατανοούν τις απαιτήσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση τους,
• το περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής ώστε οι φοιτητές να επιλέγουν μαθήματα που είναι πιο κοντά στα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα τους,
• θέματα που αφορούν την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις καθώς και τα αποτελέσματα των εξετάσεων,
• την επιλογή θέματος διπλωματικής εργασίας,
• τις επαγγελματικές προοπτικές των φοιτητών,
• οποιοδήποτε άλλο ζήτημα η θέμα που θέτει ο/η φοιτητής/τρια που μπορεί να σχετίζεται με τις σπουδές του/της ή να τις επηρεάζει.