ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Γενικά

 • Το ∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη ∆ηµόσια Πολιτική & ∆ιοίκηση – Master in Public Policy & Public Management – (ΦΕΚ 148/16-7 2008 και ΦΕΚ 1757/25.8.2009) λειτουργεί µε συνεργασία των τµηµάτων Οικονοµικής Επιστήµης, ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών και ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας
 • Το πρόγραµµα είναι µερικής φοίτησης και απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στη «∆ηµόσια Πολιτική & ∆ιοίκηση», στις

εξής δυο κατευθύνσεις:

α. Κατεύθυνση ∆ηµόσιας Πολιτικής (Public Policy)

β. Κατεύθυνση ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Public Management)

Έναρξη και ∆ιάρκεια Προγράµµατος

Η διδασκαλία των µαθηµάτων αρχίζει την πρώτη εβδοµάδα του Οκτωβρίου.

Το Πρόγραµµα διαρκεί 24 µήνες και αποτελείται από το στάδιο των υποχρεωτικών µαθηµάτων (1ο έτος) και το στάδιο των υποχρεωτικών

µαθηµάτων κατεύθυνσης, των µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής και της µεταπτυχιακής εργασίας (2ο έτος).

Το Πρόγραµµα Μαθηµάτων

 • Το πρόγραµµα διδασκαλίας συντάσσεται µε ευθύνη της Επιτροπής του

Προγράµµατος και περιλαµβάνεται στον Οδηγό Σπουδών.

 • Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει το πρόγραµµα µαθηµάτων και τα προαπαιτούµενα κατά τη διάρκεια του Προγράµµατος. Επίσης, διατηρεί το δικαίωµα να µην προσφέρει ένα µάθηµα επιλογής, εάν

υπάρχει αδυναµία διδασκαλίας ή δεν υπάρχει αρκετή ζήτηση.

 • Το πρόγραµµα είναι µερικής παρακολούθησης και τα µαθήµατα θα γίνονται τις απογευµατινές ώρες (6-9 µ.µ.) δύο ή τρεις ηµέρες την εβδοµάδα, ή και το Σάββατο το πρωί. Τα µαθήµατα θα προσφέρονται στην Ελληνική ή την

Αγγλική γλώσσα και µπορούν να γίνονται και εκτός του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Όροι Φοίτησης-Εξετάσεις

 • Το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης απονέµεται στο φοιτητή µετά από επιτυχή εξέταση στα µαθήµατα και στη διπλωµατική του εργασία (αντί για διατριβή υπάρχει δυνατότητα επιλογής 4 επιπλέον µαθηµάτων).
 • Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται στα ελληνικά ή στα αγγλικά.
 • Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική. Απουσία πέραν του 30% των διαλέξεων σε κάποιο µάθηµα συνιστά αντικειµενικό λόγο αποτυχίας σε αυτό το µάθηµα. Η απουσία κατά το πρώτο ή δεύτερο ήµισυ της διάλεξης συνεπάγεται απουσία που αντιστοιχεί στο ήµισυ µιας διάλεξης.
 • Οι αποτυχόντες σε κάποιο µάθηµα υποχρεούνται να επανεξεταστούν στο µάθηµα αυτό µετά το πέρας των εξετάσεων. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας διαγράφονται από το Πρόγραµµα.
 • Απουσία από τις εξετάσεις ισοδυναµεί µε αποτυχία, εκτός αν, σύµφωνα µε την κρίση της Επιτροπής, οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.
 • Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας φοιτητής απουσιάσει από την εξέταση ενός µαθήµατος τότε υποχρεούται  εντός 20 ηµερών από το πέρας των εξετάσεων να εξετασθεί στο µάθηµα αυτό. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής µπορεί να επανεξετασθεί αµέσως µετά το πέρας των εξετάσεων. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας, ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραµµα.
 • Η µη εκπλήρωση των απαιτήσεων ενός µαθήµατος µέσα στο χρονικό όριο που έχει τεθεί, σηµαίνει αυτόµατα ότι ο φοιτητής έχει αποτύχει στο συγκεκριµένο µάθηµα.
 • ∆εν προβλέπεται αναβαθµολόγηση µαθηµάτων µέσω επανεξέτασης.
 • Σε περίπτωση απόπειρας φαλκίδευσης κατά οποιονδήποτε τρόπο του αποτελέσµατος των εξετάσεων (αντιγραφή, συνεννόηση µέσω κινητού τηλεφώνου, κλπ.) όλοι οι υπεύθυνοι θα αποπέµπονται από το Πρόγραµµα.
 • Η συµπεριφορά κάθε φοιτητή πρέπει να συνάδει µε τα κοινώς αποδεκτά πλαίσια σεβασµού προς τους συµφοιτητές, τους διδάσκοντες, το προσωπικό του προγράµµατος και τους κανόνες της δεοντολογίας.
 • Η συµµετοχή στο πρόγραµµα συνεπάγεται αυτόµατα την αποδοχή και τήρηση από το φοιτητή του Ακαδηµαϊκού Κανονισµού.  Προϋποθέσεις Αριθµού Μαθηµάτων

Για την απόκτηση του τίτλου του Μ∆Ε απαιτείται:

 • Η υποχρεωτική παρακολούθηση των µαθηµάτων.
 • Η επιτυχής εξέταση σε 14 ισοδύναµα σε πιστωτικές µονάδες (ΠΜ) µαθήµατα.
 • Η εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας.

Οι φοιτητές, επίσης, έχουν την δυνατότητα να αντικαταστήσουν την µεταπτυχιακή διατριβή µε 4 επιπλέον µαθήµατα συµπεριλαµβανοµένων και των µαθηµάτων της άλλης κατεύθυνσης. Οι πιστωτικές µονάδες για κάθε µάθηµα (7 διαλέξεων) είναι πέντε (5) . Η µεταπτυχιακή εργασία έχει βαρύτητα ίση µε είκοσι (20) πιστωτικές µονάδες. Συνεπώς, σε καθεµία από τις δύο περιπτώσεις οι απαιτούµενες 90 µονάδες πρέπει να συγκεντρωθούν ως εξής:

Σε περίπτωση επιλογής Μεταπτυχιακής Εργασίας:

Πρώτο έτος 8 * 5 = 40

∆εύτερο έτος 6 * 5 = 30

Μεταπτυχιακή Εργασία 20

Σύνολο Προγράµµατος: 90 πιστωτικές µονάδες.

Σε περίπτωση επιλογής 4 επιπλέον µαθηµάτων αντί εργασίας:

Πρώτο έτος 8 * 5 = 40

∆εύτερο έτος 10 * 5 = 50

Σύνολο Προγράµµατος: 90 πιστωτικές µονάδες.

∆ιπλωµατική εργασία

Σχετικά µε τη διαδικασία της διπλωµατικής εργασίας ορίζονται τα παρακάτω:

 • Ο κάθε φοιτητής επιλέγει το επιστηµονικό πεδίο της διπλωµατικής του εργασίας και έρχεται σε συνεννόηση µε εποπτεύοντα καθηγητή προκειµένου να συµφωνήσουν στο θέµα της διπλωµατικής του εργασίας.
 • Το αργότερο στο τέλος του πρώτου µήνα της Περιόδου ∆ιεξαγωγής της ∆ιπλωµατικής Εργασίας ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει στη Γραµµατεία του Προγράµµατος συµπληρωµένο το σχετικό έντυπο της διπλωµατικής εργασίας. Σε αυτό αναφέρονται το θέµα, ο στόχος, το περιεχόµενο και η µεθοδολογία της εργασίας. Το έντυπο αυτό υπογράφεται από τον εποπτεύοντα καθηγητή.
 • Στο τέλος του τέταρτου µήνα της Περιόδου ∆ιεξαγωγής της ∆ιπλωµατικής Εργασίας ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει στη Γραµµατεία του Προγράµµατος συµπληρωµένο το σχετικό έντυπο προόδου της διπλωµατικής εργασίας. Σε αυτό αναφέρονται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί, οι τυχόν αλλαγές του θέµατος που έχουν συµφωνηθεί µε τον διδάσκοντα, κλπ. Το έντυπο αυτό υπογράφεται από τον εποπτεύοντα καθηγητή.
 • Η διπλωµατική εργασία πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος της περιόδου διεξαγωγής της διπλωµατικής εργασίας. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης είναι δυνατόν µετά από εισήγηση του εποπτεύοντα καθηγητή να εγκριθεί από τον ∆ιευθυντή του Προγράµµατος και τη διατµηµατική επιτροπή, αίτηµα παράτασης που συνεπάγεται αναστολή σπουδών.
 • Η εργασία θα βαθµολογείται από τον εποπτεύοντα καθηγητή και από ένα δεύτερο καθηγητή ή από τον ∆ιευθυντή του Προγράµµατος. Βαθµολογία πτυχίου

Η βαθµολογία πτυχίου προκύπτει από:

 • Το µέσο όρο των µαθηµάτων.
 • Το βαθµό της διπλωµατικής εργασίας.

Οι διακρίσεις της βαθµολογίας είναι:

 • 5 έως 6,50 ΚΑΛΩΣ
 • 6,51 έως 8,50 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
 • 8,51 και άνω ΑΡΙΣΤΑ

∆ίδακτρα

Το συνολικό κόστος που καλούνται να καταβάλλουν οι συµµετέχοντες φοιτητές στο Πρόγραµµα ανέρχεται σε 7000€. Τα δίδακτρα µπορούν να µεταβάλλονται µετά από πρόταση του Τµήµατος και απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης. Η κατανοµή της πληρωµής των διδάκτρων γίνεται ως εξής:

Το ποσό των €500 καταβάλλεται ως προκαταβολή στο Πρόγραµµα για την κατοχύρωση της θέσης. Το εναποµείναν ποσό διαιρείται σε έξι δόσεις ως

εξής:

 • Νοέµβριος πρώτου έτους: 1000€
 • Μάρτιος πρώτου έτους: 1000€
 • Ιούνιος πρώτου έτους: 1250€
 • Νοέµβριος δεύτερου έτους: 1000€
 • Μάρτιος δεύτερου έτους: 1000€
 • Ιούνιος δεύτερου έτους: 1250€.

Καθυστέρηση πέραν των 30 ηµερών στην καταβολή µιας δόσης θα σηµαίνει αναστολή της περαιτέρω παρακολούθησης του φοιτητή στο Πρόγραµµα. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής αποφασίσει να διακόψει τη φοίτηση του ή διαγραφεί από το Πρόγραµµα, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Αναστολή ή ∆ιακοπή Φοίτησης από το Πρόγραµµα. Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ασθένεια κλπ) είναι δυνατόν ο φοιτητής να ζητήσει την αναστολή ή τη διακοπή της φοίτησής του είτε την επαναπαρακολούθηση µε την επόµενη σειρά, ή ακόµη και την αποχώρησή του από το Πρόγραµµα. Η περίπτωση επαναπαρακολούθησης µε την επόµενη σειρά εξετάζεται από τη ΓΣΕΣ και εάν εγκριθεί, ισχύει µόνο για την επόµενη σειρά, οπότε και θα ισχύουν για το φοιτητή τα ισχύοντα κατά την επόµενη σειρά (πρόγραµµα σπουδών, δίδακτρα, κ.ά.). Σε κάθε περίπτωση επαναπαρακολούθησης ή οριστικής αποχώρησης δεν επιστρέφονται καταβληθέντα δίδακτρα.  Υποτροφίες-∆ιακρίσεις  Το Πρόγραµµα, προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας (µε τη µορφή της απαλλαγής από µέρος των διδάκτρων) σε περίπτωση εξαιρετικής επίδοσης σε χέση µε τους φοιτητές της σειράς του. Τη χορήγησή της αποφασίζει η ειδική διατµηµατική επιτροπή του προγράµµατος, η οποία αποφασίζει και το ύψος του ποσού.

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ τον κανονισμό σπουδών του προγράμματος