ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (υποχρεωτικά – 5 πιστωτικών μονάδων)

Αγορές και Οικονομική Πολιτική –  Α. Φιλιππόπουλος, Α. Ξεπαπαδέας

Στο μάθημα αυτό έννοιες και εργαλεία της οικονομική επιστήμης θα χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση θεμάτων δημόσιας πολιτικής και δημοσίων προγραμμάτων με έμφαση σε συγκεκριμένα παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων. Το σύστημα τιμών και η λειτουργία του, ζήτηση και ελαστικότητα, κόστος, παραγωγή και προσφορά. Αγορές και ισορροπία. Δικαιώματα ιδιοκτησίας, δημόσια αγαθά, πόροι ανοικτής πρόσβασης, εξωτερικότητες αποτυχία αγοράς και παρέμβαση. Μονοπωλιακή δύναμη και ρύθμιση, μη-συμμετρική πληροφόρηση. Στόχοι και μέσα οικονομικής πολιτικής. Πολιτική συμπεριφορά και πολιτική πρακτική. Το άριστο μέγεθος του δημόσιου τομέα.

Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Δημόσιες Πολιτικές – Γ. Παγουλάτος, Σ. Μπλαβούκος

Το μάθημα αυτό βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η διαδικασία άσκησης δημόσιας πολιτικής και διακυβέρνησης στον «πραγματικό κόσμο»: δηλαδή σε ένα πραγματικό περιβάλλον πολιτικών σκοπιμοτήτων, κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, οικονομικών και δομικών περιορισμών και διεθνών επιδράσεων. Το μάθημα εστιάζει στην αλληλεπίδραση πολιτικής (politics) και δημόσιας πολιτικής (public policy). Εξηγεί σε τι διαφέρει η Κυβέρνηση από την Διακυβέρνηση. Εξετάζει το ρόλο των θεσμών στη δημόσια πολιτική. Δείχνει, με παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο, ποια είναι η διαδικασία και τα στάδια της δημόσιας πολιτικής. Χρησιμοποιεί εννοιολογικά πρότυπα δημόσιας πολιτικής (ορθολογικό μοντέλο, προσαυξητικό, «κάδος απορριμμάτων») για να εξηγήσει γιατί οι κυβερνητικές πολιτικές πολύ συχνά δεν είναι ορθολογικές. Εξηγεί τη λειτουργία της δημόσιας πολιτικής σε ένα περιβάλλον βαθιάς ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλληλεξάρτησης και παγκοσμιοποίησης.

Ποσοτικές Μέθοδοι για τον Δημόσιο Τομέα – Ι. Χαλικιάς, Ι. Μπίλιας

Στο σημερινό οικονομικό και διοικητικό περιβάλλον, ο αριθμός των οικονομικών μεγεθών και οι απαιτήσεις για ανάλυσή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ οι σύγχρονες τεχνολογίες διευκολύνουν τόσο την πρόσβαση σε περισσότερα στατιστικά δεδομένα όσο και την ανάλυση των δεδομένων. Έτσι, με το συνδυασμό βασικών στατιστικών μεθόδων και υπολογιστικών συστημάτων μπορεί σήμερα να δοθεί σημαντική στήριξη στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων στο δημόσιο τομέα. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει όλες τις σύγχρονες ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή πραγματικών περιπτώσεων ενώ η εφαρμογή όλων των μεθόδων γίνεται με τη βοήθεια των Η/Υ.

Ανάλυση και Αξιολόγηση Πολιτικών – Α. Ξεπαπαδέας

Στο μάθημα εξετάζονται οι στόχοι, οι διαδικασίες και οι επιπτώσεις πολιτικών και προγραμμάτων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το βασικό υπόδειγμα και τα εργαλεία αποτίμησης. Κριτήρια αξιολόγησης αποφάσεων του δημόσιου τομέα και τρόποι εφαρμογής τους στην πράξη. Ανάλυση αναγκών, διαδικασιών, επιδιωκόμενων ή μη επιπτώσεων και προσδιορισμός και αποτίμηση ροών οφέλους και κόστους πολιτικών. Επί μέρους μέθοδοι αξιολόγησης και παρουσίαση τους με την βοήθεια μελετών περιπτώσεων. Ανάλυση Οφέλους-Κόστους και cost effectiveness, Ανάλυση Ρυθμιστικών Επιπτώσεων, Αξιολόγηση Προγραμμάτων Πολυκριτηριακή Ανάλυση: κατηγοριοποίηση και παρουσίαση πολυκριτηριακών μεθόδων λήψης αποφάσεων, Προγραμματισμός Πολλαπλών στόχων (Multiobjective Programming).

Διοίκηση Λειτουργιών – X. Ταραντίλης

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των στελεχών του δημοσίου τομέα στο σχεδιασμό υπολογιστικών μεθόδων για την επίλυση των σημαντικότερων στρατηγικών και επιχειρησιακών προβλημάτων στη Διοίκηση Λειτουργιών (Operations Management). Συγκεκριμένα, τα εξεταζόμενα προβλήματα επιδιώκουν το βέλτιστο σχεδιασμό, προγραμματισμό, έλεγχο και οργάνωση των δραστηριοτήτων/εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν καθώς επίσης και τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων (ανθρώπινων και υλικών) με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τον πολίτη ή/και την επίτευξη ελαχιστοποίησης του κόστους ή/και την μεγιστοποίηση του κέρδους μιας δημόσιας επιχείρησης/οργανισμού.

Προϋπολογισμός και Δημόσιο Management – Γ. Βενιέρης, Σ. Κοέν

Ο ρόλος των Προϋπολογισμών (Budgets) στη Δημόσια Διοίκηση (Public Sector Management). Τρόπος σύνταξης των Προϋπολογισμών. Λογιστική παρακολούθηση των Προϋπολογισμών: ταμειακή βάση, δεδουλευμένη βάση. Εθνικές και διεθνείς γενικές λογιστικές αρχές (accounting standards) που διέπουν τη λογιστική παρακολούθηση των Προϋπολογισμών. Θεώρηση των Προϋπολογισμών στα πλαίσια της Νέας Διοίκησης του Δημόσιου Τομέα (New Public Management). Έννοιες κόστους των δημόσιων δαπανών και κοστολόγησης των δημόσιων υπηρεσιών. Χρησιμοποίηση των Προϋπολογισμών ως εργαλείων διαχείρισης των δημόσιων δαπανών. Σύγκριση της λογιστικής του ιδιωτικού τομέα με τη λογιστική του Δημόσιου Τομέα της Οικονομίας. Έλεγχος και αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής απόδοσης της Δημόσιας Διοίκησης μέσω των Προϋπολογισμών. Διεθνείς τάσεις εξέλιξης της Νέας Διοίκησης του Δημόσιου Τομέα.

Στρατηγική Διοίκηση για Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς – Σ. Λιούκας

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν θέματα στρατηγικής διοίκησης στο χώρο των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών, και να αναπτύξουν δεξιότητες στρατηγικής ανάλυσης και υλοποίησης στρατηγικών σχεδίων για βελτίωση των υπηρεσιών και δημιουργία δημόσιας αξίας. Στο μάθημα γίνεται αναφορά σε έννοιες και εναλλακτικές οπτικές στην προσέγγιση της στρατηγικής διοίκησης, με αναφορά στις πραγματικές διεργασίες και πρακτικές που εξελίσσονται στο περιβάλλον της δημόσιας υπηρεσίας. Εξετάζονται μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης, με εφαρμογές σε όλο το φάσμα από τη διάγνωση και αξιολόγηση της στρατηγικής θέσης της υπηρεσίας, στη διαμόρφωση εναλλακτικών, την επιλογή νέας στρατηγικής και την υλοποίησή της. Δίνεται έμφαση στην ευθυγράμμιση της οργάνωσης και στη στρατηγική ηγεσία.

Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Γ. Δουκίδης, Γ. Λεκάκος

Στο μάθημα θα αναλυθεί ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στην δημόσια διοίκηση μέσω της αυτοματοποίησης γραφειοκρατικών διαδικασιών, της ψηφιοποίησης του πληροφοριακού περιεχομένου, της προσφοράς νέων υπηρεσιών στους πολίτες, της αυτοματοποίησης των συναλλαγών με επιχειρήσεις και γενικά της δημιουργίας μια πιο “ανοικτής και συμμετοχικής” διακυβέρνησης. Επίσης θα αναλυθούν οι πολιτικές προώθησης των νέων τεχνολογιών σε εθνικό επίπεδο.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ

Υποχρεωτικά κατεύθυνσης Δημόσιας Οικονομικής Πολιτικής (5 πιστωτικών μονάδων)
Ρυθμιστικές Πολιτικές και Αγορές – Λ. Πεχλιβάνος

Εισαγωγή – Επισκόπηση: Ρυθμιστικός Ρόλος του Κράτους σε Αγορές – Πότε η παρέμβαση είναι απαραίτητη; Φυσικά ή σχεδόν φυσικά μονοπώλια: αιτίες και συνέπειες. Ρυθμιστικό Βάρος. Τύποι Παρέμβασης σε Φυσικά Μονοπώλια – σύντομη διαχρονική επισκόπηση σε ΕΕ και ΗΠΑ. Δημόσιες επιχειρήσεις vs ρύθμιση ιδιωτικών μονοπωλίων. Ιδιωτικοποίηση και απελευθέρωση αγορών: εξελίξεις τις τελευταίες 2 δεκαετίες. Πολιτική Ανταγωνισμού (ΠΑ): παρέμβαση σε ολιγοπωλιακές αγορές. Διαφοροποιήσεις σε σχέση με την ρυθμιστική πολιτική. Σκοποί της ΠΑ. Βασικές αρχές κλαδικής ρυθμιστικής πολιτικής υπό συμμετρική και υπό μη-συμμετρική πληροφόρηση. Βασικές αρχές πολιτικής ανταγωνισμού – ορισμός σχετικής αγοράς και εκτίμηση σημαντικής ισχύος στην αγορά. Νομοθεσία περί ανταγωνισμού: τύποι παρεμβάσεων και rationale σύμφωνα με την μικροοικονομική θεωρία.

Θέματα Δημόσιας Οικονομίας & Φορολογικής Πολιτικής – Ι. Λοϊζίδης, Β. Μανεσιώτης, Ι. Μανουσάκης

Οικονομική μεγέθυνση και δημοσιονομική πολιτική στην Ελλάδα και τη διεθνή οικονομία, σύνθεση δαπανών και φόρων και οι επιπτώσεις τους στη οικονομία, φορολογικός ανταγωνισμός και η διεθνής οικονομία, συμφέροντα και αναδιανομή εισοδήματος (φοροδιαφυγή, διαφθορά, γραφειοκρατία, κλπ), εκλογικοί κύκλοι και δημοσιονομική πολιτική, δημοσιονομικοί κανόνες και σταθεροποίηση, το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας.

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Δημόσιες Πολιτικές – Δ. Μπουραντώνης, Σ. Μπλαβούκος

Τελωνειακές ενώσεις, ζώνες ελευθέρου εμπορίου και κοινές αγορές. Θεωρία και πρακτική της οικονομικής ολοκλήρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρχή της επικουρικότητας και η εφαρμογή της στον τομέα των δημοσίων πολιτικών. Νομισματική ενοποίηση και Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Παραδείγματα με εφαρμογές της αρχής της επικουρικότητας στο σχεδιασμό ρυθμιστικών και διαρθρωτικών κοινοτικών πολιτικών.

Υποχρεωτικά κατεύθυνσης Δημόσιας Διοίκησης (5 πιστωτικών μονάδων)
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού – Ν. Παπαλεξανδρή, Ν. Κωνσταντόπουλος

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και η ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο των δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών. Το μάθημα θα εστιασθεί σε θέματα όπως προγραμματισμός αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, προσανατολισμός και ενσωμάτωση νέων συναδέλφων, ανάθεση καθηκόντων και βελτίωση επικοινωνίας με άτομα και ομάδες , εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών και εκπαίδευση συνεργατών, στοχοθεσία, μέτρηση απόδοσης και αξιολόγηση απόδοσης συνεργατών. Επίσης θα επεκταθεί σε θέματα μεταρρυθμίσεων στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα, με αναφορά σε περιπτώσεις από την ελληνική και διεθνή εμπειρία.

Τεχνικές Λήψης Αποφάσεων στον Δημόσιο Τομέα – Ι. Μούρτος

Η λήψη αποφάσεων στο σημερινό περιβάλλον λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης χαρακτηρίζεται από αυξημένη πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα. Τα στελέχη υπερφορτώνονται με πληθώρα δεδομένων, ενώ η μεγάλη διείσδυση της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών πολλαπλασιάζει τα «δεδομένα» αλλά και διευκολύνει τη χρήση προηγμένων τεχνικών και «μοντέλων» για την επεξεργασία τους. Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εξοικειώσει τα στελέχη που συμμετέχουν με τις βασικότερες μεθόδους λήψης αποφάσεων σε περίπλοκα προβλήματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και να αναπτύξει την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν πακέτα Η/Υ για ανάλυση των προβλημάτων και υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων. Το μάθημα παρουσιάζει τρεις κατηγορίες μοντέλων: Μαθηματικός Προγραμματισμός, Πολυκριτήρια Ανάλυση και Ανάλυση Αποφάσεων. Σε κάθε ενότητα παρουσιάζονται μια σειρά από πρακτικές εφαρμογές σε χώρους όπως Υγεία, Μεταφορές, Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κ.α.

Διοίκηση Αλλαγών και Μεταρρυθμίσεων – Δ. Παπούλιας

Η εμπειρία από την πράξη καταδεικνύει τις δυσκολίες στην επεξεργασία και εφαρμογή αλλαγών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στην πραγματοποίηση πετυχημένων μεταρρυθμίσεων στο πεδίο της οικονομίας και της κοινωνίας. Σκοπός του μαθήματος είναι πρώτον να δώσει στους συμμετέχοντες συστηματική και οργανωμένη γνώση για την κατανόηση της πολυπλοκότητας των μεγάλων αλλαγών, των εξισορροπήσεων μεταξύ παραγόντων, των συγκρούσεων συμφερόντων που υπεισέρχονται σε διάφορες φάσεις της διαδικασίας αλλαγών και το ρόλο της πολιτικής και διακυβέρνησης. Δεύτερον, με βάση πετυχημένα παραδείγματα να αναδείξει τις προϋποθέσεις και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχή έκβαση των προσπαθειών για αλλαγές και ευρύτερες μεταρρυθμίσεις, και τις απαιτήσεις για επιτυχή καθοδήγηση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση της επίδρασης της κουλτούρας της δημόσιας υπηρεσίας, των δυνατοτήτων καθοδήγησης και των απαιτήσεων για αποτελεσματική ηγεσία αλλαγών. Το μάθημα θα στηριχθεί σε μελέτες περίπτωσης από προγράμματα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, σε διεθνή παραδείγματα, αλλά και στη μεταφορά πρακτικών και θεωρίας από τη διοικητική επιστήμη και το μάνατζμεντ.


Μαθήματα επιλογής (5 πιστωτικών μονάδων)

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και Αποκρατικοποιήσεις – Γ. Σαπουντζόγλου

Σκοπός του Μαθήματος: Είναι η ανάδειξη του οικονομικού περιεχομένου και του θεσμικού πλαισίου των Συμπράξεων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην οικονομική αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, μέσω υλοποίησης αυτοχρηματοδοτούμενων έργων με τη μέθοδο των Συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα και Συμβάσεων Παραχώρησης. Το μάθημα υποστηρίζεται από εκπαιδευτικό υλικό που αφορά το θεσμικό πλαίσιο, το εννοιολογικό περιεχόμενο, την ανάλυση της οικονομικής διάστασης και τις διαδικασίες εφαρμογής των Σ.Δ.Ι.Τ. Επίσης, το μάθημα περιλαμβάνει αναφορές σε περιπτώσεις εφαρμογής (case studies) της εν λόγω μεθόδου.

Τέλος, συζητούνται περιπτώσεις και συνθήκες κάτω από τις οποίες η αποκρατικοποίηση μπορεί να συμβάλλει στους στόχους που έχουν τεθεί από την πολιτική διαδικασία, καθώς και εναλλακτικές μορφές που μπορεί να έχουν μεγαλύτερη αποδοχή. Εντοπίζονται αμφιλεγόμενες περιοχές για κοινωνικά αγαθά. Επίσης εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και διεθνώς, τα ρυθμιστικά πλαίσια που είναι αναγκαία σε κλάδους κοινής ωφέλειας και μονοπωλιακών καταστάσεων. Χρησιμοποιούνται παραδείγματα πραγματικών περιπτώσεων από το ΤΑΙΠΕΔ για ακίνητη περιουσία και πωλήσεις εταιρειών του δημοσίου.

Ηθική και διαφθορά στον Δημόσιο Τομέα – Ζυγλιδόπουλος, P. Fleming

Corruption, as in the abuse of a public position of trust for private benefit, is a phenomenon that has been with us for centuries. However, when this phenomenon becomes spread in business or public organizations, given their power, the damage to society can be very extensive.

There are at least two kinds of benefits for participants. First, participants would be able to understand the underlying social and psychological factors that make corruption possible and be vigilant so that they do not get ‘carried away’ into corrupt practices. Second, participants will be introduced to some tools and ways to improve and/or build effective compliance systems within their organizations.

Given then that participants will understand the human (social and psychological), they will be able to better implement and/or design compliance systems for their companies. Participants, in other words, should be able to more effectively prevent corruption from taking hold in their organization or minimizing its impact if it already exists.

Ηγεσία και Υπευθυνότητα – Ι. Νικολάου

In this module, we will look at the importance of leadership for management and administration. We will explore leadership in terms of leader traits and behaviours, but also in terms of perceptions of followers. One goal of the module will be to show participants why leadership matters a great deal for organizational effectiveness and what it is that makes leaders effective but also ethical. We will discuss theories of leadership and motivation and how leaders get followers to commit to a vision. We will also breakdown the influencing tactics of charismatic and visionary leadership into tangible indicators that can be measured and taught. Thus, the module will provide the tools for participants to become more effective leaders. Specific topics that I will focus include: (a) Folk theories of ideal leadership, (b) The ascription-actuality theory of leadership (c) Why are followers engaged behind a leader? (d) Does leadership matter? (e) Can leadership be taught? (f) Introduction to the transformational, transactional, and instrumental leadership model (g) Visionary and charismatic leadership, and (h) Communication strategies of effective leaders.

Ελεγκτική στο Δημόσιο Τομέα – Κ. Καραμάνης

Στα μάθημα αυτό περιγράφεται το υπάρχον σύστημα ελέγχου των κρατικών δαπανών στην Ελλάδα και αναλύονται οι χρόνιες δομικές του αδυναμίες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων του δημόσιου τομέα που εκδίδει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών και σκιαγραφούνται προτάσεις για αλλαγές που πρέπει να εισαχθούν.

Δημόσιο Δίκαιο για άσκηση Μάνατζμεντ – Α. Πλιάκος

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των κανόνων που διέπουν τη διοίκηση των δημόσιων οργανισμών. Εδώ αναλύονται έννοιες που έχουν να κάνουν με:

  • Παραγωγή και εφαρμογή των κανόνων και των Αποφάσεων
  • Πηγές των δεσμευτικών Κανόνων και η ιεραρχία αυτών
  • Έννοια και περιεχόμενο του δημοκρατικού πολιτεύματος
  • Πηγές των κανόνων δικαίου και η ιεραρχία τους
  • Το Διεθνές δίκαιο
  • Διάκριση των εξουσιών
  • Κανονιστικού Περιεχομένου πράξεις της εκτελεστικής λειτουργίας.
Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα – Ι. Σπανός, Ε. Βουδούρη

Το μάθημα εισάγει στην έννοια και πρακτική της επιχειρηματικότητας στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα. Εστιάζεται στη δημιουργία νέων προτάσεων για δημιουργία δημόσιας και κοινωνικής αξίας, τη στρατηγική για υλοποίηση των πρωτοβουλιών και τον τρόπο οργάνωσης και ανάπτυξής τους. Ξεκινά από τη δημιουργία της ιδέας κι συνεχίζει στην εκκίνηση του νέου εγχειρήματος, την εμπλοκή ατόμων και το χτίσιμο συνασπισμού υποστήριξης, τη διασφάλιση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, το σχεδιασμό και τη διαχείριση της ανάπτυξης. Εισάγει εργαλεία για ολοκληρωμένο σχεδιασμό και παρακολούθηση της προόδου. Επιδιώκει να αναπτύξει τις γνώσεις και δεξιότητες των στελεχών για αυτόνομη ανάληψη πρωτοβουλιών και αυτενέργεια.

Σχέσεις με Πολίτη, Επικοινωνία – Φ. Κοκκινάκη, Κ. Ήντουνας

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάδειξη της σχέσης μεταξύ της ικανοποίησης των αναγκών των πολιτών και της βελτίωσης της απόδοσης και της εικόνας του δημόσιου τομέα. Το μάθημα εστιάζει στο πώς βασικές αρχές και τεχνικές της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ μπορούν να συμβάλλουν στην επιλογή των στόχων των οργανισμών, στην εναρμόνιση της δράσης τους με τις ανάγκες των πολιτών και στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα τους κατά τη διαχείριση του δημοσίου συμφέροντος, ενισχύοντας την ικανοποίηση των πολιτών.

Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων – Κ. Ζωγράφος, Μ. Μαντάς

Το μάθημα παρουσιάζει θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό, την υλοποίηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε έργα / προγράμματα του δημόσιου τομέα. Το μάθημα καλύπτει τις παρακάτω ενότητες: ανάλυση του κύκλου ζωής ενός έργου, εναλλακτικές δομές οργάνωσης έργων, μέθοδοι επιλογής και αξιολόγησης (ex-ante και ex-post) έργων και προγραμμάτων, τεχνικές και μέθοδοι χρονικού προγραμματισμού, κόστος έργου, ανάλυση της σχέσης κόστους-χρονικής διάρκειας, προγραμματισμός και εξομάλυνση πόρων, καθώς και τεχνικές ελέγχου έργων και προγραμμάτων. Επίσης, το μάθημα περιλαμβάνει μελέτες περίπτωσης, καθώς και τη χρήση λογισμικού διοίκησης έργων.