Πληροφορίες για εγγραφή στο πρόγραμμα

To Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Η Προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών δημοσιεύεται το Μάρτιο κάθε έτους και περιέχει τα απαιτούμενα κριτήρια, τους τρόπους υποβολής των αιτήσεων καθώς και την προθεσμία υποβολής τους. Οι αιτήσεις είναι έγκυρες όταν υποβληθούν απευθείας στην Γραμματεία του Προγράμματος ή ταχυδρομηθούν προς αυτήν εμπρόθεσμα.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ελληνικών Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. καθώς και ξένων Πανεπιστημίων. Για τους αποφοίτους εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται η πιστοποίηση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ με τα αντίστοιχα Ελληνικά. Η επιλογή των υποψήφιων φοιτητών/τριών γίνεται από ειδική επιτροπή καθηγητών με αξιολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Για την επιλογή συνεκτιμούνται:

 • Προϋπηρεσία (χρόνος, αντικείμενο)
 • Η βαθμολογία στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών
 • Μεταπτυχιακά διπλώματα (εφόσον υπάρχουν)
 • Οι συστατικές επιστολές
 • Η προσωπική συνέντευξη
 • Η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς μέρος του διδακτικού υλικού θα είναι στα αγγλικά

Για την εγγραφή στο πρόγραμμα οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν το φάκελο της υποψηφιότητάς τους κατά το διάστημα που προβλέπεται στην προκήρυξη.

 • Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιέχει:
 • Συμπληρωμένη την αίτηση υποψηφιότητας
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία (Ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ από όσους προέρχονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού)
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές Πανεπιστημίου ή Ανώτερα Στελέχη Επιχειρήσεων (τουλάχιστον η μία επιστολή να πιστοποιεί την εργασιακή εμπειρία).
 • Αντίγραφο αναγνωρισμένου διπλώματος που να αποδεικνύει την γνώση της Αγγλικής (σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ) ή σπουδές σε αγγλόφωνα προγράμματα, που αποδεικνύουν την επαρκή γνώση της Αγγλικής.

Η διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων θα αρχίσει από την ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών αιτήσεων.  Είναι δυνατή η αποδοχή στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα υποψηφίων των οποίων τα ακαδημαϊκά προσόντα κρίνονται ικανοποιητικά από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού πριν από την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Οι διαθέσιμες θέσεις που θα απομείνουν θα πληρωθούν μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Τα δίδακτρα των εκπαιδευομένων, ανέρχονται στο ποσό των 5.200 Ευρώ για το σύνολο του Προγράμματος (δύο ακαδημαϊκά έτη). Τα μαθήματα που αρχίζουν τον Οκτώβριο κάθε έτους, διεξάγονται απογευματινές ώρες και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική με δυνατότητα απουσιών όπως ορίζεται από τον κανονισμό σπουδών του προγράμματος.