Σκοπός του προγράμματος είναι:

  • Να αυξήσει τις ικανότητες και δυνατότητες των στελεχών που θα το παρακολουθήσουν, για επιτυχή σταδιοδρομία και εξέλιξη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις διεκδικώντας ηγετικό ρόλο στο χώρο αυτό.
  • Να εφοδιάσει τα στελέχη αυτά με εξειδικευμένες γνώσεις, αναλυτικές ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να δίνουν κατάλληλες και πρακτικές λύσεις στα πολύπλοκα προβλήματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να σχεδιάζουν της πολιτικές εκείνες οι οποίες προάγουν την αποτελεσματικότητα και το δημόσιο συμφέρον, αλλά και να αναπτύξουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση και στην αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών αυτών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

  • Σε πτυχιούχους Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων που ήδη απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (π.χ. Δημόσιο, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί).
  • Σε στελέχη που έχουν ευρύτερη επαγγελματική εμπειρία από άλλους χώρους και τα οποία έχουν ενδιαφέρον και στοχεύουν να αναλάβουν στο μέλλον κάποιο ρόλο στο χώρο αυτό.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην διεπιστημονική ανάλυση, στην κριτική σκέψη αλλά και στην πρακτική εφαρμογή. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί  μελέτες περίπτωσης από το χώρο της δημόσιας διοίκησης, καθώς και  εφαρμογές σε πραγματικά προβλήματα του χώρου. Παρέχει εννοιολογικά πλαίσια, εργαλεία και μεθόδους, καλλιεργεί δεξιότητες καθώς και προωθεί σύνθετες μαθησιακές διεργασίες και ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων.